lördag, oktober 18, 2008

Kulturföretagande och kulturentreprenörskap

Mest praktiskt användbar vid Tällbergkonferensen fann jag distinktionen mellan kulturföretagare och kulturentreprenör, även om jag tycker att även den blir problematisk eftersom begreppet entreprenör idag gärna kopplas samman med kreativitet och innovativitet. Ursprungsbetydelsen på franska är det lakoniska: någon som företar sig något.

Vardagligt brukar företagare och entreprenör ses som synonymer, men så inte mer. Sett i marknadsbruktermer så är entreprenör någon som sköter något på entreprenad, dvs en mellanhand som en företagare plockar in för att göra sådant denne inte kan, vill eller har möjlighet att praktiskt stå för själv. Exempelvis är Carema Care hos många landsting en entreprenör som sköter vissa delar av sjukvård och äldreomsorg. Begreppet har alltså olika innebörd beroende på sammanhanget, vilket är viktigt att ha i åtanke.

En kulturföretagare är en musiker, kompositör, konstnär, författare, skådespelare etc, dvs den som gör produkten.

En kulturentreprenör förmedlar kulturprodukter och är därmed en mellanhand i marknadshänseende.

En kulturföretagare kan sett med denna definition sålunda vara både och: en konstnär som dels själv producerar konstverk, dels driver ett galleri där denne förevisar/säljer sin konst är även kulturentreprenör.

Frågan är då om denne ska betraktas som underentreprenör ifall även andra konstnärers verk inkluderas i galleriverksamheten? Ja, så måste det ju vara?!

Och vad kallar vi denne? Kulturföretagande kulturentreprenör?

Vid närmare eftertanke tycker jag dessa begreppspar haltar. Vi fick nämligen till livs ytterligare definitioner på olika slag av entreprenörer. Till exempel är en samhällsentreprenör någon som ideellt eller med lön ägnar sig åt nyutveckling och att tillhandahålla tjänster som samhället behöver. Jag är i den bemärkelsen en samhällsentreprenör eftersom jag drar lön men ägnar mig åt innovativa saker som att hitta på ett kulturentreprenörsprogram.

Detta får mig i varje fall att dra slutsatsen, att den mest tydliga åtskillnaden och bästa defnitionen på konstnären etc vore kulturproducent! Så är slutledet likvärdigt och talar om vad denne gör. Konstnären måste ju inte vara företagare, hon kan lika gärna skänka bort sina verk eller bara hänga dem på vinden!

Alltså, hädanefter kommer jag att använda mig av begreppen kulturproducent och kulturentreprenör enligt ovanstående resonemang. En konstnär av vilket slag det vara månde kan således driva företag och vara både producent och entreprenör samtidigt.

Inga kommentarer: