torsdag, oktober 03, 2013

Inspektorsjubileum

I år firar inte bara ridhusinstitutionen och de övriga exercitierna, med undantag av ritinstitutionen, 350 år, utan också inspektorsväsendet. Exercitierna kommer jag tillbaka till om några dagar, nu åter till inspektorerna och nationerna. På 1600-talet bestod merparten av studenterna av präst- och borgarsöner, medan bonde- och adelssöner var fåtaliga. Detta enligt Anders Florén som 1999 skrivit en uppsats om studentlivet vid den tiden. Studenterna var inte många (ca 150 år 1600 och ca 900 år 1650), men rekryterades från hela landet.*

Det måste ha tett sig rätt självklart att de som kom från samma geografiska område sökte upp varandra och på 1640-talet utvecklades dessa informella grupper till nationsbildningar efter utländska förebilder. Även om antalet medlemmar var lågt, från ett dussin till ca hundra, sågs dessa sammanslutningar med misstänksam blick av makthavarna. Redan 1655 förbjöds nationerna i universitetets konstitutioner. Studenterna protesterade och ignorerade förbudet.

År 1663 försökte man lösa dödläget genom att konsistoriet bestlutade att varje nation skulle övervakas av en inspektor, d.v.s. en professor med uppgift att hålla ordning. På så vis integrerades nationerna med universitets organisation. År 1667 blev det obligatoriskt för ofrälse studenter att tillhöra en nation, som ett sätt att kontrollera deras sociala liv. Med tiden krävde studenterna att få inflytande på tillsättningen av inspektorerna och år 1700 var det praxis att de själva valde sin inspektor.

Processen gick inte fredligt till, eftersom studenterna ansåg sig ha blivit berövade sin hävdvunna frihet genom att sättas under övervakning. De protesterade på olika vis och 1665 attackerade maskerade män rektors gård. Under ett par års tid skyddade militärer rektorn. 1667 då alla i staden tröttnat på uppträdena arresterades ledarna för upproret och konsistoriet dömde dem först till förvisning. Kunglig Maj:t ansåg straffet alltför lindrigt och uppmanade till dödsstraff, vilket konsistoriet också utdömde. Hovrätten benådade slutligen de upproriska, men de förvisades för alltid från universitetet. Övriga studenter insåg nu att makthavarna menade allvar och oroligheterna lade sig.

Det var tur att stridigheterna bilades så att vi 350 år senare, with no hard feelings, i lugn och ro kunde fira inspektorsväsendet med föreläsning av rektor em Stig Strömholm och med en välsmakande bankett till självkostnadspris på Östgöta nation.

* Statistik finns här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Studentliv_i_Uppsala
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: